Muziektheater de Swarte Skelk

 

Datum: Vanaf 30 augustus 2024

 

It ferhaal fan ‘De swarte skelk’ fertelt oer it wier barde, net altyd maklike libben fan Ingeltsje, in wâldfrou yn ieren en sinen.
Se moat sterk wêze fan harsels en foar dyjingen dy’t se leaf hat.
In swarte skelk spilet in wichtige rol at sy belies jaan moat.

De lieten yn dizze foarstelling ferwurdzje wat Ingeltsje net sjen litte wol.

De foarstelling duorret krapoan in oere.

Tekst: Nynke Kloosterman en Henk Vriesema
Utfiering: Nynke Kloosterman
Komposysjes, muzyk en lietteksten: Henk Vriesema
Sang: Baukje de Graaf
Regy: Tineke Broers
Technyk: Sander Stienstra

KLIK HIER OM TE RESERVERENVriendenconcert Brassband De Wâldsang

5 juli 2024

Paviljoen MeM

Lytse Janke – Locatietheater

22 augustus 2024

Kunstenaars in de tuin (Brommels!)

24 augustus 2024

Lyts stikje Wâlden (Brommels!)

24 augustus 2024

Muziektheater de Swarte Skelk

30 augustus 2024